A kutatócsoport története

Az ELTE PPK Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport 2006. márciusban jött létre az ITTK ITOK hálózat részeként. Az ELTE PPK Kari tanácsa a Neveléstudományi Intézeten belül állandó feladatra létrejött kutatócsoportként támogatta a kialakítását. A kutatócsoport oktatási feladatként 2006-tól kezdődően az “Információs társadalom” kurzus, illetve a “Tanítás és tanulás az információs társadalomban” speciálkollégium gondozását vállalta. A kétszintű képzés átalakulása során ezek a kurzusok nem, de az ide tartozó témakörök rendre megjelentek, elsősorban a pedagógia BA, később más alapképzési és mesterszakok akkreditációs anyagaiban is. 2006. tavaszán az információs társadalom és a pedagógia-pszichológia határterületén az oktatási és kutatási terv dokumentumának eredeti szövege alapján az alábbi oktatási témákat fogalmaztuk meg:

  • az infokommunikációs technológia integrálásának lehetőségei és korlátai az oktatásban, különös tekintettel a tanórai folyamatokra, az osztálytermi környezetre
  • oktatási keretrendszerek, oktatócsomagok és oktatóprogramok pedagógiai kultúrája
  • „on-line” és „blended learning” tanulási környezetek tanítási-tanulási folyamatainak sajátosságai
  • tanári és tanulói szerepek „on-line” tanulási környezetben, „on-line” közösségek kialakulása, fejlődése és fejlesztése
  • a digitális kompetencia (E-skills) mérésének elvi alapjai és módszertana
  • az on-line tanulási környezetek működésének informatikai alapjai
  • tananyag és tartalom-fejlesztés az informatikai alapú oktatási környezetekben
  • az informatikai alapú oktatási környezetek szerepe a távoktatásban és a felnőttképzésben

A kutatási tevékenység főbb irányai (kezdettől fogva interdiszciplináris jelleggel) ugyanezekre a témakörökre fókuszáltak. A gyorsan változó és gyorsan fejlődő eLearning területen az 5-6 évvel ezelőtti időre visszatekintve ezek a témakörök viszonylag időtállónak bizonyultak. A technológiai fejlődés azóta már nem csak a részleteket, hanem a kiemelt irányokat is elkezdte átformálni. 2006-ban a kutatási tevékenység leírásánál az alábbi tervet fogalmaztuk meg:

“A kutatási tevékenység eredményeit egyrészt, mint tudományos eredmények az ELTE PPK ITOK a szakmai közélet írott és „on-line” kiadványaiban publikálja, illetve más karok ITOK csoportjaival közösen, vagy önállóan szervezett konferenciákon, előadássorozatokon teszi közzé. Másrészt a kutatási területek számos eredménye, az ELTE PPK mint oktatási intézmény számára, a nappali, esti és levelező képzés informatikai alapú oktatási környezeteinek fejlesztésében, illetve egy távoktatási rendszer megalapozásában hasznosulna.”

Írott és online kiadványunk a 2008-ban elindított Oktatás-Informatika folyóirat, kiemelt rendezvényünk az Oktatás-Informatikai Konferencia, az egyetemi oktatást segítő, részben általunk fejlesztett keretrendszer az ELTE eLearning rendszere. A tantervi átalakulások és a képzési programok fejlesztésének eredményeképpen a pedagógia BA törzsképzésben, az oktatási asszisztens szakirányban, a neveléstudományi MA intézményfejlesztés szakirányon, a felsőoktatás-pedagógia szakirányon, az andragógia BA és andragógia MA képzéseken, illetve a rekreáció BA és sportszervezés BA és a Neveléstudományi Doktori Iskolában vannak az információs társadalom, eLearning területhez kötődő kurzusok, amelyek oktatásában kollégáink közreműködnek.

2008-ban a Pedagógiai és Pszichológiai Karon megszűnt az Informatikai osztály és az Oktatástechnológiai Csoport. Az itt dolgozó kollégák, illetve az Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport munkatársai a Neveléstudományi Intézeten belül működő Oktatáselméleti Tanszék alá rendelt Oktatás-Informatikai Szakcsoportban dolgoztak tovább. A nem önálló szervezeti egység integrálta az informatikai és oktatástechnikai szolgáltatásokat, az informatikához, eLearninghez és információs társadalomhoz tartozó tárgyak oktatását, illetve az ide sorolható kutatásokat és fejlesztéseket. 2011-ben az Oktatás-Informatikai Szakcsoport megszűnt. A szolgáltatási területhez tartozó kollégák a PPK Dékáni Titkárságon, az oktatási és kutatási feladatokat végző kollégák pedig az Iskolapedagógiai Központban folytatták tovább a munkát 2014. szeptemberig.

2014. szeptemberben megszűnt az Iskolapedagógiai Központ, több kolléga munkahelyet váltott, az ELTE PPK főállásban lévő két, ITOK-os kollégája az ELTE PPK NI Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék munkatársaként dolgozik tovább.

A 2006-ban alapított kutatócsoport munkarendje alapján a kutatócsoport tagja lehet a PPK teljes állású oktatója, kutatója, alkalmazottja, ösztöndíjas doktori hallgatója, nappali tagozatos hallgatója, vagy a csoport által meghívott külső személy. A tagsági viszony feltétele egy szakmai előadás, illetve a későbbiekben az oktatási és kutatási tevékenységben való részvétel.