Andragógia BA

2012/2013. tavaszi félév

A kurzus címe: Kutatási asszisztens gyakorlat 1.

A kurzus kódja: PEDB11-121

A kurzus kreditértéke: 2 kredit

A kurzus típusa: eladás

Kontaktórák száma: Félévi 30 óra

Ajánlott szak/félév: pedagógia BA szak, II., IV, félév

A kurzus célja: A kutatási tevékenységgel kapcsolatos ismeretek és kompetenciák bővítése, az egyéni kutatói képességek fejlesztése, a kutatócsoportban való aktív és eredményes részvétel elősegítése személyreszabott kutatási feladatokkal és egyéni munkatervvel. A kurzus a hallgatók kutatói kompetenciáit fejleszti azáltal, hogy egyéni feladatokat kapnak, illetve más hallgatótársaikkal és más működő kutatócsoportok tagjaival dolgoznak együtt.

Tanulás eredmények, kompetenciák:

●       Tudás:

○      Birtokában van a kutatások tervezéséhez, elvégzéséhez és az eredmények értelmező elemzéséhez, bemutatásához szükséges módszertani és praktikus gyakorlati ismereteknek.

●       Attitűd, magatartás:

○      Felismeri, és tevékenységében érvényre juttatja, hogy hatékony és eredményes kutatómunka csak a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek együttes alkalmazásával kapcsolatban lehetséges,

○      Ismeri és elfogadja a tudományos és a fejlesztő kutatómunka lehetőségeit és korlátait

○      Problémaérzékeny kutatói attitűddel rendelkezik, konstruktív kritikával fordul publikált neveléstudományi kutatások felé.

●       Képesség:

○      Képes a pedagógiai típusú, a neveléstudomány komplex eszközrendszerével megválaszolható problémák felismerésére, tematikus meghatározására, szakszerű megfogalmazására

○      Képes egy kutatási folyamatot önállóan, illetve csoportban megtervezni, végrehajtani

○      Képes a tudományos eredmények hatékony írásbeli és szóbeli kommunikációjára

○      Képes neveléstudományi kutatások metaelemzésére: a kutatások sajátosságainak megfigyelésére, kutatások kritikai értékelésére.

Ismeretanyag-tartalom, a kurzus témakörei:

1        A félévi munka tervezése, kurzusmegbeszélés

2        Egyéni munkaterv készítése, feladatok tervezése, ütemterv készítése

3        Az érdeklődési területtől a kutatási problémamegfogalmazásokig – előadás és vita

4        A kutatási folyamat belső összefüggései, a kutatási folyamat tervezése – előadás és vita

5        Neveléstudományi kutatómunka, kutatási területek és módszerek, kooperatív kutatói munka – előadás és vita

6        Kutatási stratégiák: alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérlet – előadás és vita

7        Neveléstudomány, áltudomány és kutatási minőség kérdései – előadás és vita

Kutatási tevékenységet orientáló témák:

1        digitális állampolgárság kompetenciamodellje

2        tanárszerep és tanári kompetenciák IKT támogatott oktatási környezetekben

3        tanulásmódszertan IKT támogatott tanulási környezetben, személyes tanulási környezet

4        online tanulási környezetek hatékonysága

5        újmédia és kommunikáció, újmédia és oktatás, médiakultúra

6        digitális nemzedékelméletek

7        digitális hozzáférés, digitális műveltség, médiaműveltség

8        digitális felelősség, digitális etikett, digitális biztonság

9        digitális kereskedelem, digitális jog, digitális egészség és közérzet

10    digitális esélyegyenlőtlenség, digitális bolsevizmus

11    a hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus, a hálózati munka, mint tanulásszervezési eljárás

Ha a hallgató nem önálló kutatást folytat, akkor a 2., 3., 4., 11. résztémák a javasolt területek.

Kötelező olvasmányok:

●       Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Műszaki Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.

●       Falus Iván – Ollé János: Az empirikus kutatások gyakorlata. Adatfeldolgozás és statisztikai elemzés. Tankönyvkiadó, Budapest, 2008.

●       Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest, 2004.

●       Szabolcs Éva. Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2001.

Ajánlott olvasmány/ok:

●       Babbie, E: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 1996.

●       Csíkos Csaba: Mintavétel a kvantitatív pedagógiai kutatásban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009.

●       Hajtmann Béla: Bevezetés a matematikai statisztikába (Pszichológusok számára), Akadémiai Kiadó Budapest. 1971.

●       Krippendorf, K.: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Balassi Kiadó, Budapest, 1995.

●       Golnhofer Erzsébet. Az esettanulmány. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2001.

●       Seidman, Irving: Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 2002

●       Sántha Kálmán (2006): Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban. Gondolat Kiadó, Budapest.

●       Vicsek Lilla (2006): Fókuszcsoport. Osiris, Budapest.