Andragógia MA

2012/2013. tavaszi félév

A kurzus címe: Oktatásinformatikai rendszerek

A kurzus kódja: ANDM-128

A kurzus kreditértéke: 2 kredit

A kurzus típusa: szeminárium

Kontaktórák száma: heti 2 óra

Ajánlott szak/félév: Andragógia BA II. félév

A kurzus célja:

A kurzus keretei között a hallgatók megismerkednek az egyik legelterjedtebb tartalomkezelő rendszerrel és egy távoktatási keretrendszerrel. Elsajátítják a rendszerek telepítését, testreszabását és megismerkednek a különböző tartalmak létrehozásának lehetőségeivel. Emellett a megjelenítés módosítását, bővítmények telepítését és a felhasználói profilok adminisztrálását is elsajátítják.

A keretrendszerek megismerése után megismerkednek azokkal szoftverekkel és lehetőségekkel, amelyek segítségével a létrehozott bejegyzéseket/kurzusokat tartalmi elemekkel tudják kiegészíteni és színesebbé tenni. A létrehozott elemek elsősorban az interaktivitás, a multimedialitás és a hálózat alapú tanulás jegyeit fogják hordozni.

Az elsajátított tudásanyag mellett a hallgatók módszertani ismereteket is szereznek az e-learning tananyag létrehozásának és elrendezésének tárgyköréből, valamint megismerkednek a távoktatás sajátosságaival. Ezeket az ismereteket felhasználva a hallgatók alkalmasak lesznek (egy adott intézmény keretein belül) telepíteni egy keretrendszert, testreszabni, tartalmakat létrehozni és ezeket megosztani, valamint a kollégáik munkájában segítséget nyújtani.

Kompetenciák:

A hallgató készüljön fel:

○        az IKT és a web 2.0 eszközeinek használatára

○        az internetes lehetőségek felhasználására az oktatási folyamat során

○        tartalomkezelő rendszer telepítésére és szakszerű használatára

○        e-learning keretrendszerek és oktatási tartalmak létrehozására és szakszerű használatára

○        a hagyományos médiák (szöveg és kép) újszerű felhasználására (a szöveges dokumentumok hálózatban történő szerkesztése, wiki alapú dokumentumok és interaktív panorámaképek készítése)

○        interaktív és multimediális elemekkel gazdagított oktatási tartalmak létrehozására

Ismeretanyag-tartalom:

A szemináriumok témái:

 • Bemutatkozás, a kurzus céljának és követelményrendszerének ismertetése
 • Ingyenes tárhely létrehozása és fájlok feltöltése (FTP kapcsolat segítségével)
 • A WordPress tartalomkezelő rendszer telepítése, felépítése, testreszabása
 • Oldalak, bejegyzések létrehozása, szerkesztése és fejlesztése, bővítmények telepítése WordPress-ben
 • Műveletek szövegekkel (a google információmegosztó lehetőségei, wiki alapú szöveg)
 • Műveletek képekekkel (interaktív panorámaképek készítése és megosztása PanoramaStudio 2 Pro szoftver segítségével)
 • Interaktív és multimédiákkal gazdagított tananyag készítése (SMART Notebook 10 szoftver segítségével)
 • E-learning keretrendszerek bemutatása, MOODLE
 • A MOODLE keretrendszer telepítése, testreszabása, kurzusok létrehozása és ezek beállításai
 • A létrehozott kurzusok kiegészítése képekkel és beépített interaktív tevékenységekkel (feladat, fórum, kérdőív, csevegés, kvíz, stb.)
 • Projektmunka bemutatása

Kötelező szakirodalom:

 • Bedő Andrea – Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla. Műszaki Kiadó, Budapest.
 • Benedek András: Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2008.
 • Dancsó Tünde: Comenius Logo – Játék és Animáció – Kossuth Kiadó, 2000.
 • Fehér Péter: Számítógép az oktatásban a harmadik évezred küszöbén. Új Pedagógiai Szemle, 1999. 7–8. sz.
 • Főző Attila – Riedel M.: Internet a kémiaoktatásban, kémiaoktatás az interneten. A kémia tanítása, 1996. 5. sz.;
 • Főző Attila: World Wide Web a kémiatanításban. Tandem, II. évf. 2.szám, 1997. Nyár.
 • Hunya Márta – Dancsó Tünde – Tartsayné Németh Nóra (2006) Informatikai eszközök használata a tanítási órákon. Új Pedagógiai Szemle, 7-8, 163-177.
 • Hunya Márta (2005): Virtuális tanulási környezetek. Iskolakultúra, 10. 53-69.
 • Kárpáti Andrea: A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2008.
 • Kelemen Rita (2007): A szavazóegység felhasználási lehetőségei az oktatásban. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kihívások a XXI. század iskolájában. TIT, Szeged. 125-142.
 • Komenczi Bertalan: Információ, ember és társadalom – Az információtól az információs társadalomig
 • Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009.
 • Kőfalvi Tamás (2006): e-tanítás: Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatásban. Alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Nagy Gusztáv: Webprogramozás 1.0 jegyzet

Ajánlott szakirodalom:

Elréhető: http://blog.namesztovszkizsolt.com/?p=2126

 • Marton Mátyás – Marton Péter: Tanári kézikönyve a MOODLE e-oktatási keretrendszer használatához. Letölthető: http://bit.ly/Wm15kb
 • Námesztovszki Zsolt (2010): A számítógép és az interaktív tábla alkalmazásának módszertani alapelvei az általános iskolában; Korszerű módszertani kihívások; Nemzetközi tudományos konferencia; Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ISBN: 978-86-87095-07-6, 577-586. Letölthető: http://bit.ly/Wb4zH6
 • Námesztovszki Zsolt (2009): Interaktív tábla az oktatásban (egyetemi jegyzet). Letölthető: http://bit.ly/X8UPu9
 • SMART Notebook 10.6 oktatói szoftver – Felhasználói kézikönyv. Letölthető: http://bit.ly/VM548u
 • Žolt Namestovski – Atila Vinko: Assembling interactive panorama pictures for educational purposes instead of static pictures. International Conference on Information Technology and Development of Education, ITRO 2012, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, ISBN: 978-86-7672-167-2, 467-470. Letölthető: http://bit.ly/VrY5VO

Kapcsolódó honlapok:

2012/2013. tavaszi félév

A kurzus címe: Információtudomány és média a 21. század elején

A kurzus kódja: ANDM-127

A kurzus kreditértéke: 3 kredit

A kurzus típusa: előadás

Kontaktórák száma: heti 2 óra, illetve összesen 10 óra

Ajánlott szak/félév: andragógia MA 1. félév és 3. félév

A kurzus célja:

A kurzus tartalma nagyrészt az információs társadalom alapfogalmaiból kiindulva rávilágít a XXI. század elején végbemenő társadalmi változások oktatásra gyakorolt hatására az alábbi témakörök szerint: társadalmi hálózatok, hálózati társadalom; digitális kultúra, digitális szubkultúrák; interaktív hálózatok, egyéni és közösségi tartalomszolgáltatás, web 2.0; valós és virtuális terek, az egyén szerepmódosulásai; az elektronikus kommunikáció, mint lehetőség és szükséglet a fogyasztói társadalomban; tanítás és tanulás az információs társadalomban, tanári és tanulói szerepváltozások, a tudásfogalom átalakulása; on-line tanulási környezetek szerepe a közösségek formálásában.

Kompetenciák:

1        a felnőttképzés elméletét és módszertanát magas szinten elsajátítják, ismerik a felnőttek tanulásával kapcsolatos elméleteket; ismerik a felnőttképzés speciális célcsoportjait és a velük való foglalkozás különleges eljárásait;

2        a társadalmi változások és az oktatás, mint társadalmi alrendszer közötti kapcsolódási pontok felismerés és a gondolkodásban való következetes érvényesítése; a felnőttképzés változó társadalmi környezetéről való gondolkodás bővítése; eredeti ötletekkel és önálló tevékenységgel hozzá tudnak járulni a felnőttképzéssel kapcsolatos speciális problémák megoldásához, így a pályaorientáció, a tanácsadás hatékony működtetéséhez, a különböző célcsoportok számára differenciált képzési formák megteremtéséhez;

3        adekvát képességekkel új feladatok megoldásának kezdeményezésére, és személyes felelősségvállalással a feladatok végrehajtásában.

Ismeretanyag-tartalom és ütemezés (nappali tagozat)

1        Kurzusmegbeszélés, a félévi munka egyeztetése (febr.13.)

2        Információs társadalom és oktatás, az oktatási kultúra változása (febr.20.)

3        Újmédia és kommunikáció, újmédia és oktatás, médiakultúra (febr.27.)

4        A digitális kommunikáció eszközrendszerének funkcionális áttekintése (márc.6.)

5        Digitális nemzedékelméletek (márc.13.)

6        Digitális kompetencia, digitális állampolgárság (márc.20.)

7        Tavaszi Szünet, online filmklub ;-) (márc.27.)

8        Digitális hozzáférés, digitális műveltség, médiaműveltség (ápr.3.)

9        Digitális felelősség, digitális etikett, digitális biztonság (ápr.10.)

10    Digitális kereskedelem, digitális jog, digitális egészség és közérzet (ápr.17.)

11    Digitális esélyegyenlőtlenség, digitális bolsevizmus (ápr.24.)

12    Munkaszüneti Nap, online filmklub ;-) (máj.1.)

13    A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka. (máj.8.)

14    Digitális kultúra, az online közösségek pedagógiája és pszichológiája (máj.15.)

Ismeretanyag-tartalom és ütemezés (levelező tagozat)

●       Interaktív személyes konzultáció a nappali tagozat 2-3-4-5-6-8 témakörei alapján (április 6. szombat, 8.00-12.00)

●       Interaktív személyes konzultáció a nappali tagozat 9-10-11-13-14 témakörei alapján (május 11. szombat 13.00-17.00)

A levelező tagozat nem kontakt tevékenységre épülő munkáját a nappali tagozat online elérhető oktatási tartalmai, illetve a közös oktatásszervezési és információmegosztási felületek is támogatják. A levelező konzultációk nyilvánosak, a nappali tagozatosok számára személyesen is látogathatók, illetve virtuális környezetben is interaktív formában elérhetők.

Kötelező szakirodalom:

●       Aczél Petra: Médiaretorika. Magyar Mercurius, Budapest, 2012.

●       Csepeli György: A meghatározhatatlan állat. Jószöveg műhely, Budapest, 2005.

●       Christakis, N.A. – Flower, J.H.: Kapcsolatok hálójában. Typotex, Budapest, 2010.

●       B. Bernáth István – Pais Károlyné – Rétfalvi Györgyi – Szilágyi Erzsébet – Turi László: Média, kultúra, kommunikáció. Libri, Budapest, 2012.

●       Csepeli György – Prazsák Gergő: Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Jószöveg Műhely, Budapest, 2010.

●       Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. Gondolat, Budapest, 2009.

●       Manuell Castells: A hálózati társadalom kialakulása. Gondolat – Infonia, Budapest, 2005.

●       Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatásinformatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2013.

●       Talyigás Judit (szerk.): Az Internet a kockázatos és mellékhatások tekintetében. SCOLAR, Budapest, 2010.

●       Z.Karvalics László: Az információs társadalom keresése. Infonia-Aula, Budapest, 2002.

Magyar nyelvű szakirodalmi tételsor:

1        Tanítás és tanulás a kulturális evolúció rendszerében (Komenczi)

2        Kukkoló társadalom (Talyigás)

3        Az internetezés és az értékrend összefüggései Európában (Csepeli-Prazsák)

4        Szabadon választott fejezet  (1-9) a Kapcsolatok hálójában könyvből.

5        Információkritika és jövőperspektívák (Komenczi)

6        Pedagógiai kultúra az információs társadalomban (Ollé)

7        Médiakultúra (Aczél)

8        A mobil, mint kommunikéció (Turi)

9        Oktatási módszerek és tanulásszervezés az információs társadalom iskolai gyakorlatában (Ollé)

10    Az újmédia történelmi kontextusban (Rétfalvi)

11    A tudás forradalma (Csepeli)

Ajánlott szakirodalom:

●       Mattelart, A. (2004):  Az információs társadalom története. Gondolat – Infonia, Budapest

●       Komenczi Bertalan: Információ és társadalom. EKTF Líceum Kiadó, Eger, 2002.

●       Komenczi Bertalan: Információ, ember és társadalom. EKTF Líceum Kiadó, Eger, 2009.

●       Pintér Róbert (szerk.)(2007): Az információs társadalom. Gondolat – Új Mandátum, Budapest

2012/2013. tavaszi félév

A kurzus címe: Távoktatás és e-learning

A kurzus kódja: ANDM-129, illetve ANDM-129L

A kurzus kreditértéke: 3 kredit

A kurzus típusa: előadás

Kontaktórák száma: heti 3×45 perc, illetve 15 óra /félév

Ajánlott szak/félév: andragógia MA 6. félév

A kurzus célja:

A felnőttképzés és művelődésszervezés gyakorlatában felépíthető online tanulási környezetek, távoktatási rendszerek pedagógiai alapjainak megismerése, felkészülés a távoktatási folyamatok és blended tanulási formák szakszerű tervezésére, menedzselésére.

Kompetenciák:

●       Ismereteket szereznek a távoktatás és az e-lernning felnőttképzésben való felhasználásának lehetőségeirpl, elméletéről és módszertanáról,

●       Szakmailag magas szinten tudjanak a felnőttképzésben adekvát célokat megfogalmazni, a célok elérését szolgáló andragógiai folyamatokat tervezni és ezek végrehajtását kivitelezni, felügyelni, kihasználva a távoktatás és az elektronikus oktatás lehetőségeit

Ismeretanyag-tartalom és ütemezés (nappali tagozat)

1        Kurzusmegbeszélés, a félévi munka egyeztetése (febr.13.)

2        Az oktatási környezetek tipológiája, eLearning és távoktatás értelmezések (febr.20.)

3        Eszközrendszerek és oktatási kultúra (febr.27.)

4        Kurzustervezés és kurzusfejlesztés, a tartalomfejlesztés folyamata (márc.6.)

5        Tanítás és tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszere (márc.13.)

6        Tanulás, tanulásmódszertan és tanulói szerepértelmezés (márc.20.)

7        Tavaszi Szünet, online filmklub ;-) (márc.27.)

8        Oktatásszervezés és tanulástámogatás, az oktatási folyamat szabályozása (ápr.3.)

9        Értékelés és hatékonyság, a visszacsatolás szerepe az oktatási folyamatban (ápr.10.)

10    Komplex távoktatási és eLearning megoldások I. Az instruktív modell (ápr.17.)

11    Komplex távoktatási és eLearning megoldások II. A tevékenységközpontú modell (ápr.24.)

12    Munkaszüneti Nap, online filmklub ;-) (máj.1.)

13    Komplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatás (máj.8.)

14    Komplex távoktatási és eLearning megoldások IV. Virtuális oktatás és hibrid oktatás (máj.15.)

Ismeretanyag-tartalom és ütemezés (levelező tagozat)

●       Interaktív személyes konzultáció a nappali tagozat 2-3-4 témakörei alapján (március 9. szombat, 13.00-17.00)

●       Interaktív személyes konzultáció a nappali tagozat 5-6-7-8 témakörei alapján (április 6. szombat, 13.00-17.00)

●       Interaktív személyes konzultáció a nappali tagozat 9-10-11-12 témakörei alapján (május 4. szombat, 13.00-17.00)

A levelező tagozat nem kontakt tevékenységre épülő munkáját a nappali tagozat online elérhető oktatási tartalmai, illetve a közös oktatásszervezési és információmegosztási felületek is támogatják. A levelező konzultációk nyilvánosak, a nappali tagozatosok számára személyesen is látogathatók. A nappali tagozat 13-14 témaköreivel kapcsolatos konzultációra külön időpontegyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.

Kötelező szakirodalom:

●       Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia. Typotex, Budapest, 2008.

●       Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetk. Gondolat, Budapest, 2009.

●       Korányi Tibor: Pszichológiai és didaktikai ellentmondások az andragógia világában. Novum, Sopron, 2009.

●       Kőfalvi Tamás: e-Tanítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.

●       Kovács Ilma: Új út az oktatásban? A távoktatás. OKKER, Budapest, 2005.

●       Kovács Ilma: Az elektronikus tanulásról. Holnap, Budapest, 2007.

●       Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatásinformatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2013.

●       Ollé János: Virtuális környezet, virtuális oktatás. Eötvös Kiadó, Budapest 2012.

Magyar nyelvű szakirodalmi tételsor:

1        A tanulás filozófiája a mobil információs társadalomban (Nyíri)

2        eLearning anyagok ergonómiai kérdései (Hercegfi – Jókai)

3        Az elektornikus tanulást támogató tanuláselméletek (Szűcs – Zarka)

4        A tanulási környezet (Kőfalvi)

5        A tanuló és a távoktatás (Kovács)

6        A tanító és a távoktatás (Kovács)

7        A hagyományos távoktatás és az elektornikus tanulás kapcsolódása (Kovács)

8        A technológiák helye és jelentősége az oktatásban (Kovács)

9        Sajátos nevelési igényű tanulók (Virányi)

10    A virtuális oktatási környezet fejlesztése és kutatása (Ollé)

11    Kognitív disszonanciák, pszichológiai és didaktikai ellentmondások (Korányi)

Ajánlott szakirodalom:

●       Hutter Ottó – Magyar Gábor – Mlinarics József: E-Learning 2005. Műszaki Könyvkiadó 2005.

●       Bodó Balázs: E-learning módszertan – tananyag és technológiafejlesztés a felsőoktatásban. In: Tudásmenedzsment. IV. évf. 2.sz. PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. http://feek.pte.hu/tudasmenedzsment/index.php?ulink=665

●       Papp Lajos szerk.: Az e-learning a felnőttképzésben (tzrendek, perspektívák, európai környezet). Felnőttképzési Kutatási Füzetek, NFI, Budapest, 2005.

●       Szűcs András – Zarka Dénes: A távoktatás módszertanának fejlesztése. Felnőttképzési Kutatási Füzetek, NFI, Budapest, 2006.

2012/2013. tavaszi félév

A kurzus címe: Médialabor

A kurzus kódja: ANDM-130

A kurzus kreditértéke: 3 kredit

A kurzus típusa: gyakorlat

Kontaktórák száma: heti 3 óra

Ajánlott szak/félév: Andragógia MA 4. félév

A kurzus célja:

A kurzus célja, hogy a félév végén a megismert eszközök és a hozzájuk tartozó szoftverek alkalmazásával a hallgatók képesek legyenek egy egyszerűbb web alapú multimédiás felület összeállítására. Ezen túlmenően képesek legyenek a technikusok számára egyértelmű instrukciókat adni egy – minőségét tekintve ellenőrzött – online vagy offline multimédiás tananyag fejlesztésével kapcsolatban.

Kompetenciák:

A hallgató készüljön fel

○              digitális kép készítésének és feldolgozásának lehetőségeire,

○              digitális hang szerkesztésére,

○              digitális videó rögzítésére, konverziójára és szerkesztésére,

○              a GPS használatára,

○              a web 2.0 multimédiás eszközeinek alkalmazására,

○              médiaelemek internetes megosztására,

○              szakmai fejlődésben elkötelezettségre,

○              önművelésre: a munkáját segítő online források folyamatos követésére,

○              önálló ismeretszerzésre, élethosszig tartó tanulásra.

A kurzus tartalmai, témakörei:

○              szerzői jogok a digitális tartalmak tekintetében

○              digitális kép készítése, módosítása, konverzió, megosztás

○              on-line alternatívák képszerkesztéshez

○              digitális hangfeldolgozás, konverzió, megosztás

○              animált tartalom készítése és megosztása

○              videófilm készítése, szerkesztése

○              multimédia elemek WordPress-ben

○              a videó megosztás lehetőségei

○              multimédiás tartalmak webes megjelenítése

○              streaming

○              GPS és geocaching

Ajánlott olvasmányok:

○           Magyari Gábor, dr. Ollé János, Tóth-Mózer Szilvia, Virányi Anita (2011): Infokommunikációs technológiák alkalmazása a tanításban. RAABE

○           Főző A. L.: A geocaching alkalmazása az oktatásban, MódszerLesen – Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak, 2011. szeptember, Raabe Kiadó

○           Ang, Tom (2005) : Digitális fényképezés. Kezdőknek és haladóknak. Park Könyvkiadó Kft., Budapest.

○           Forgó Sándor – Hauser Zoltán – Kis-Tóth Lajos (2001): Médiainformatika: a multimédia oktatástechnológiája. Eger, EKF Líceum Kiadó.

○           Holzinger, Andreas (2004): A multimédia alapjai. Kiskapu Kiadó, Budapest.

○           Sikos László (2006): Videoszerkesztés házilag. BBS-Info Kiadó, Budapest.

○           Forgó Sándor: A         multimédiás      oktatóprogramok           minőségének szerepe    a médiakompetenciák kialakításában. Új Pedagógiai Szemle 2001/7-8

○           Hegedűs László (1999): Média-didaktika, Bp., Eötvös József Könyvkiadó.

○           Karlovitz János – Karlovitz János Tibor (2003): Korszerű oktatástechnológia. Eötvös

József Könyvkiadó, Budapest.

○           Kőfalvi Tamás (2006):  e-Tanítás.  Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatásban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Oktatás és Informatika. Iskolakultúra, XIV. évfolyam, 20