Pedagógia BA

2012/2013. tavaszi félév

A kurzus címe: Informatikai alapú oktatási környezetek

A kurzus kódja: PEDB-511

A kurzus kreditértéke: 3 kredit

A kurzus típusa: szeminárium

Kontaktórák száma: heti 2 óra

Ajánlott szak/félév: Pedagógia BA oktatási asszisztens szakirány VI. félév

A kurzus célja:

A tantárgy keretei között a hallgatók megismerkednek a távoktatási keretrendszerekkel, különös tekintettel a Moodle elearning rendszerre. A kurzus során megtanulják telepíteni és testreszabni ezeket a rendszereket és ismereteket szereznek az e-learning tananyagfejlesztés témakörében. Képesek lesznek mentorálni az intézményekben oktató kollégákat és segítséget nyújtani számukra oktatási tartalmak előállításában.  A kurzus 2. felében elsajátítják a dinamikus webportálok elkészítésének alapjait, különös tekintettel az iskolai weboldalak speciális igényeire (speciális tartalmak, jogi szabályozás, …).

Kompetenciák:

A hallgató készüljön fel:

○      A hallgatók ismereteket szereznek a távoktatás és az e-learning felnőttképzésben való felhasználásának lehetőségeiről, annak a gyakorlatban való megvalósításáról

○      Megismerik a e-learning keretrendszerek kialakításának technikai hátterét és gyakorlatot szereznek online kurzusok kialakításában, az IKT és a web 2.0 eszközeinek oktatásban való felhasználásában

○      az IKT és a web 2.0 eszközeinek használatára

○      az internetes lehetőségek felhasználására az oktatási folyamat során

○      az újszerű eszközökhöz jobban illeszkedő tanítási módszerek és tanulói munkaformák alkalmazására

○      szakmai fejlődésben elkötelezettségre

○      önművelésre: a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére

○      önálló ismeretszerzésre

Ismeretanyag-tartalom:

A szemináriumok témái:

1       A kurzus céljának és követelményrendszerének ismertetése, e-Learning keretrendszerek általános bemutatása

2       Moodle keretrendszer telepítése (a futtatókörnyezet kialakítása, a telepítés lépései, rendszer testreszabása)

3       Kurzusok és felhasználók kezelése, tananyagok feltöltése

4       Médiaelemek, web 2.0-ás tartalmak beágyazása, szerzői jogi alapismeretek

5       Fontosabb tevékenységek a Moodle rendszerben

6       Az értékelés eszközei a Moodle rendszerben

7       Komplett kurzus kialakítása, az e-Learning tananyagfejlesztés alapjai

8       Az online megjelenés eszközei, WordPress telepítése és testreszabása

9       Egyszerű iskolai weblap kialakítása

10   Média használata a weboldalon web 2.0 alkalmazások segítségével

11   Csoportmunka és projektmenedzsment online eszközei

12   Értékelés, projektmunkák bemutatása

Kötelező szakirodalom:

●       Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009.

●       Kulcsár Zsolt:Az integratív e-learning felé http://www.crescendo.hu/files/konyvek/kulcsar-zsolt-az-integrativ-e-learning-fele.pdf

●       Hutter Ottó – Magyar Gábor – Mlinarics József: E-Learning 2005. Műszaki Könyvkiadó 2005.

●       Benedek András: Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2008.

●       Nagy Gusztáv: Web programozás alapismeretek http://nagygusztav.hu/sites/default/files/csatol/web_programozas_-_szines.pdf

Ajánlott irodalom

●       BFehér Péter: Számítógép az oktatásban a harmadik évezred küszöbén. Új Pedagógiai Szemle, 1999. 7–8. sz.

●       Hunya Márta – Dancsó Tünde – Tartsayné Németh Nóra (2006) Informatikai eszközök használata a tanítási órákon. Új Pedagógiai Szemle, 7-8, 163-177.

●       Hunya Márta (2005): Virtuális tanulási környezetek. Iskolakultúra, 10. 53-69.

●       Kőfalvi Tamás (2006): e-tanítás: Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatásban. Alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

●       https://moodle.org/?lang=hu

●       http://moodlemoot.hu/

2012/2013. tavaszi félév

A kurzus címe: Informatika az oktatásban 2

A kurzus kódja: PEDB-510

A kurzus kreditértéke: 2 kredit

A kurzus típusa: előadás

Kontaktórák száma: Félévi 30 óra

Ajánlott szak/félév: pedagógia BA szak, VI. félév

A kurzus célja: A kurzus teljesítésével a hallgatók megismerkednek az oktatás-informatikai eszközök oktatási folyamatban történő alkalmazásával, a tanítás és tanulás számítógéppel segített módszertanának alapjaival.  A kurzus a klasszikus didaktikai témakörök és az  oktatásinformatika technikai megoldásainak és módszertanának egymásra hatásának  elemzésére épül, valamint foglalkozik szervezetfejlesztéssel,  és az IKT beépítését segítő és  hátráltató tényezők elemzésével

Kompetenciák:

○      az IKT és a web 2.0 eszközeinek használatára

○      az internetes lehetőségek felhasználására az oktatási folyamat során

○      az újszerű eszközökhöz jobban illeszkedő tanítási módszerek és tanulói munkaformák alkalmazására

○      szakmai fejlődésben elkötelezettségre

○      önművelésre: a munkáját segítő források folyamatos követésére

○      önálló ismeretszerzésre, élethosszig tartó tanulásra

Ismeretanyag-tartalom, a kurzus témakörei:

1        A félévi munka tervezés, kurzusmegbeszélés (febr.14.)

2        Digitális állampolgárság III/1. Digitális hozzáférés, digitális műveltség, médiaműveltség (febr.21)

3        Digitális állampolgárság III/2. Digitális felelősség, digitális etikett, digitális biztonság (febr.28.)

4        Digitális állampolgárság III/3. Digitális kereskedelem, digitális jog, digitális egészség és közérzet (márc.7.)

5        Tanulásszervezés II/1. A tanulásszervezés komplexitása és kategorizálása, egyéni munka, páros munka (márc.14.)

6        Tanulásszervezés II/2. Csoportmunka, hálózati munka, frontális oktatás (márc.21.)

7        Az oktatás módszerei II/1. Előadás, szemléltetés, magyarázat (ápr.4.)

8        Az oktatás módszerei II/1. Irányított megbeszélés, csoportos megbeszélés, munkáltató módszer (ápr.11.)

9        SULINET közösség, hírmagazin, tudásbázis (ápr.18.)

10    eLemér – Informatikai eszközök az iskolafejlesztés szolgálatában (ápr.25.)

11    eTwinning – Az európai iskolák közössége (máj.2.)

12    EDE – EDUCATIO Digitális Eszköztár (máj.9.)

13    Iskolaportrék, esettanulmányok optimális oktatás-informatikai fejlesztésekre (máj.16.)

Kötelező szakirodalmak a kollokviumi felkészüléshez:

●       Hunya Márta (2010): Iskolaportrék. Iskolák az IKT-használat tükrében. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. URL: http://bit.ly/y7fql3

●       Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, bármely kiadás.

●       Hunyady Györgyné – M.Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés. Comenius Bt. Pécs, 2000.

●       M.Nádasi Mária: Projektoktatás. Gondolat, Budapest, 2003.

●       Ollé János – Szivák Judit: Mód-Szer-Tár. Módszertani tanulságok gyakorlati kézikönyve pedagógusoknak. OKKER, Budapest, 2006.

●       Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatásinformatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2013.

●       Petriné Feyér Judit: A problémaközpontú csoportmunka. Gondolat, Budapest, 2004.

●       Tanár 2.0 elméletben és gyakorlatban. Prievara Tiborral beszélget Ollé János. Oktatás-Informatika. 2009. 1.évfolyam, 1.szám. 78-85.oldal

●       Z.Karvalics László: Két kontrollforradalom között: az információs társadalom közoktatásának körvonalai I. Oktatás-Informatika. 2009. 1.évfolyam, 2.szám

Kompetenciafejlesztő módszertani sorozat a ZH dolgozathoz:

1        Főző Attila László: A geocaching alkalmazása az oktatásban. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember

2        Főző Attila László: eTwinning – Európai Diákprojektek. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2012. február

3        Főző Attila László: Kiterjesztett valóság QR-kódokkal. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2012. február

4        Habók Lilla: Egyetemes és magyar művészeti képadatbázisok. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember

5        Habók Lilla: Könyvtárportál – egy közös könyvtári katalógus. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember

6        Habók Lilla: RunKeeper  – Mozduljunk együtt! In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2012. február

7        Magyari Gábor: Tanári weblap a Google Sites segítségével In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

8        Magyari Gábor: Virtuális természettudomány a Phet segítségével. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

9        Ollé János: Számítógép és internet az oktatásban. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. március

10    Ollé János: A közösségi blog.  In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. május

11    Ollé János: Kattintott kőkorszak? Számítógép az iskolában. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. május

12    Ollé János: A digitális bevándorló pedagógus túlélőkészlete. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. szeptember

13    Ollé János: Közös könyvjelző és közös katalógus.  In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. szeptember

14    Ollé János: Fogalomtérkép közös munkához. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. szeptember

15    Ollé János: A Wikipédia mint szótár. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. március

16    Ollé János: Csiripelés az iskolában és azon kívül. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

17    Papp-Danka Adrienn: A szájberdzsungel csapdái. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Komplex téma-és foglalkozástervek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. május

18    Papp-Danka Adrienn–Magyari Gábor: Tetszik az új táblánk? Szavazzunk! – Az interaktív tábla és a szavazórendszerek használatának módszertani előnyei. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. június

19    Tóth-Mózer Szilvia: Google megosztott prezentáció. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

20    Tóth-Mózer Szilvia: Jog the web. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

21    Tóth-Mózer Szilvia: Moly.hu. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. május

22    Tóth-Mózer Szilvia: PBworks. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember

23    Tóth-Mózer Szilvia: Prezi.com. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

24    Tóth-Mózer Szilvia: Quizlet. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember

25    Tóth-Mózer Szilvia: Slideshare.net. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

26    Tóth-Mózer Szilvia: Virtuális osztályterem. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. május

27    Tóth-Mózer Szilvia–Virányi Anita: A prezentáció módszertana. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

28    Tóth-Mózer Szilvia: Issuu – Iskolaújság az interneten. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2012. február

29    Virányi Anita: Prezentáció digitális tartalommal I. – Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

30    Virányi Anita: Prezentáció digitális tartalommal II. – A Realika tananyagai In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

31    Virányi Anita: Prezentáció digitális tartalommal III. – Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

32    Virányi Anita: Prezentáció digitális tartalommal IV. – Nemzeti Digitális Adattár (NDA) In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

2012/2013. tavaszi félév

A kurzus címe: Multimédia-tervezés és fejlesztés

A kurzus kódja: PEDB-504

A kurzus kreditértéke: 2 kredit

A kurzus típusa: gyakorlat

Kontaktórák száma: heti 3 óra

Ajánlott szak/félév: Pedagógiai asszisztens BA

A kurzus célja:

A kurzus során arra készítjük fel a hallgatókat, hogy oktatási asszisztensként képesek legyenek egy oktatási intézményben a pedagógusoknak segítséget nyújtani interaktív multimédiás tananyagok készítésében, használatában és megosztásában.

Alapvető cél, hogy az interaktív multimédiás tananyagok előállításának és minőség-ellenőrzésének alapjait elsajátítsák a hallgatók azzal a céllal, hogy a későbbiekben tanácsokat tudjanak adni egy oktatási intézményben ezen tananyagok minőségéről, használhatóságáról.

A kurzus során a hallgatók megismerik, és használják az interaktív tábla, a tanulói válaszadó rendszerek lehetőségeit, megismerik a videokészítés alapjait, online tartalomkészítő eszközöket, a mobileszközök által nyújtott lehetőségeket, valamint Web 2.0 típusú oktatási portálok tartalomfejlesztési szolgáltatásait.

Kompetenciák:

A hallgató készüljön fel:

●        a tantermi IKT eszközök használatára technikai és módszertani tekintetben is,

●        az internetes lehetőségek és a web 2.0 felhasználására az oktatási folyamat során,

●        a szakmai fejlődésben elkötelezettségre,

●        a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére,

●        önálló ismeretszerzésre, összefüggések felismerésére,

●        és rendszeres munkavégzésre.

Ismeretanyag-tartalom:

A gyakorlatok témái:

●        Szerzői jogi kérdések. Internet biztonság.

●        Digitális kép készítése, módosítása, konverzió, megosztás

●        On-line alternatívák képszerkesztéshez

●        Digitális hangfeldolgozás, konverzió, megosztás

●        Videó-alapú tartalmak készítése – kisfilmek, fotósztorik készítése

●        A videómegosztás lehetőségei

●        Multimédiás tartalmak webes megjelenítése

●        Streaming (külső óra)

●        Online tartalomkészítő eszközök – prezi.com, rejtvénykészítés, online vita/szavazó-eszköz, fogalomtérképek, animációkészítés

●        Mobileszközök a tanításban – e-papír technológia, GPS, szenzoros mérőeszközök, kiterjesztett valóság

Ajánlott irodalom:

●        Magyari Gábor, dr. Ollé János, Tóth-Mózer Szilvia, Virányi Anita: Infokommunikációs technológiák alkalmazása a tanításban, Raabe Kiadó, 2010

●        Nádori Gergely – Prievara Tibor: Kis-nagy IKT könyv 2011, http://tanarblog.hu/letoelthet-tananyagok/1979-kis-nagy-ikt-koenyv

●        Kiterjesztett valóság (ELTE) – http://arportal.elte.hu

●        Főző Attila László: A geocaching alkalmazása az oktatásban, MódszerLesen – Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak, 2011. szeptember, Raabe Kiadó

●        Bodnár Gabriella, Főző Attila László: eTwinning – európai projektmódszertan, Oktatás-informatika, 2009/2. szám

●        Digitális kompetencia – http://ikt.sulinet.hu

●        IKT műhely 2008 és 2010 – http://www.sulinet.hu/iktmuhely/

●        Főző A. L.: A geocaching alkalmazása az oktatásban, MódszerLesen – Kompetenciafejlesztő módszerek tanároknak, 2011. szeptember, Raabe Kiadó

●        Ang, Tom (2005) : Digitális fényképezés. Kezdőknek és haladóknak. Park Könyvkiadó Kft., Budapest.

●        Forgó Sándor – Hauser Zoltán – Kis-Tóth Lajos (2001): Médiainformatika: a multimédia oktatástechnológiája. Eger, EKF Líceum Kiadó.

●        Sikos László (2006): Videoszerkesztés házilag. BBS-Info Kiadó, Budapest.

●        Forgó  Sándor:            A         multimédiás      oktatóprogramok         minőségének szerepe   a médiakompetenciák kialakításában. Új Pedagógiai Szemle 2001/7-8

●        Hegedűs László (1999): Média-didaktika, Bp., Eötvös József Könyvkiadó.

●        Karlovitz János – Karlovitz János Tibor (2003): Korszerű oktatástechnológia. Eötvös

●        József Könyvkiadó, Budapest.

Kőfalvi Tamás (2006):  e-Tanítás.  Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatásban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sulinet.hu%2Fiktmuhely%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqZzPBkbFbx3qNLWkoWLEc9pafxg