Rekreáció BA

2012/2013. tavaszi félév

A kurzus címe: Informatika

A kurzus kódja: REKB-121/1-3

A kurzus kreditértéke: 2 kredit

A kurzus típusa: gyakorlat

Kontaktórák száma: heti 2 óra

Ajánlott szak/félév: Rekreációszervezés és egészségfejlesztés 2. félév

A kurzus célja:
A hallgatók megismerkedjenek az információs társadalom kihívásaival, felkészítés a web2.0-ás eszközök és online szolgáltatások mindennapi használatára. A kurzus során olyan informatikai eszközökkel ismerkednek meg a tanulók, amelyeket könnyedén használhatnak majd későbbi munkájuk során. Kiemelt cél, hogy olyan ismeretek birtokába jussanak, amelyek megkönnyítik munkájuk során az internet, az online alkalmazások és a számítógép hatékony és célnak megfelelő használatát.

Különös figyelmet fordítunk a csoportos, kollaboratív eszközök használatára. A kurzus során kitérünk a termékek és szolgáltatások interneten keresztüli értékesítésének lehetőségeire is.

Tudatos használata a közösségi megjelenésnek – karrierépítés.

Tanulás eredmények, kompetenciák:

A hallgató készüljön fel:

●      az IKT és a web 2.0 eszközeinek használatára

●      az internetes lehetőségek felhasználására az oktatási folyamat során

●      az újszerű eszközökhöz jobban illeszkedő tanítási módszerek és tanulói munkaformák alkalmazására

●      szakmai fejlődésben elkötelezettségre

●      önművelésre: a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére

●      önálló ismeretszerzésre

●      online szakmai megjelenésre

Követelmények:

●      Aktív részvétel a kontakt órák legalább 80%-án.

●      A tanulócsoport közösségi blogjában minimum havi egy bejegyzés (min.. 1000 karakter) publikálása, és a többi bejegyzés érdemi kommentálása rendszeresen.

●      Az egyes alkalmakhoz kapcsolódó online rendszerben kiadott feladatok elvégzése, végrehajtása. Az egyes feladatok határideje: a következő foglalkozást megelőző nap éjfél.

●      2012. március 30-ig a külső helyszínen választott előadás ismertetése esszé formában 2000-2500 karakteres terjedelemben.

●      Tudatosan felépített közösségi adatlap (LinkedIn) szakmai előmenetel előmozdítására

●      Csoportos prezentáció tartása az utolsó 2 óra egyikén

●      Felmentés adható a portfolióban elhelyezett követelmények alól, illetve késedelmes teljesítés esetén további feladat kérhető a hallgató személyes fejlődése érdekében.

Ajánlott olvasmány:
Barabási Albert-László – Behálózva (ISBN:9789632271415)

John Battelle – Keress! (ISBN:9789637525872)

Herendy Csilla: E-ügyfélképzés : útmutató elektronikus szolgáltatások használatához (ISBN:978-963-9753-18-1)

Eric Verzuh – Projektmenedzsment (ISBN:9789637525773)

Bőgel Görgy – Blogvilág (ISBN:9639686034)

Chris Anderson – Hosszú farok (ISBN:9789639686205)

Chris Anderson – Ingyen (ISBN:978-963-9686-98-4)

Larry Weber – Marketing a hálón (ISBN:9789639686526)

Steve Krug – Ne törd a fejem (ISBN:9789639686533)

Seth Godin – Online marketing – másképp (ISBN: 978-963-9686-86-1)

Nicholas A. Cristakis, James H. Fowler – Kapcsolatok hálójában (ISBN: 978-963-279-155-5)

Mindent a Google-ról: http://www.google.hu/intl/hu/about.html

Herendy Csilla: Weboldalfejlesztés: hagyományos és innovatív módszerek

TED előadások: http://www.ted.com/

Mindentudás Egyeteme: http://mindentudas.hu/

Meetup.com: http://www.meetup.com/cities/hu/budapest/

Sulinet Digitális Tudástár: http://www.sulinet.hu/tart/kat/S

Oktatás-Informatika c. folyóirat: http://www.oktatas-informatika.hu/

Kötelező olvasmány:
A 21. század kommunikációja – Mobil információs társadalom: http://www.socialscience.tmobile.hu

A tanulásszervezésről és a tematikákról rendelkezik a Hallgatói Követelményrendszer (63. §)

(3) Gyakorlati és szemináriumi jegy megszerzése érdekében teljesítendő gyakorlati követelmény:

a) a gyakorlaton végzett feladatokról történő beszámolás és/vagy,

b) a gyakorlat idején kívül elvégzendő feladat és/vagy,

c) zárthelyi dolgozat és/vagy,

d) más, a képzési tervben meghatározott követelmény.

(4) A gyakorlati követelményeket a képzési terv rögzíti, azok teljesítésének feltételeit, az ismeretek ellenőrzésének rendjét, a tematikát, a kötelező és az ajánlott szakirodalmat, valamint a félévközi teljesítések pótlásának lehetőségét az első órán ismertetni kell, vagy közzé kell tenni. A gyakorlaton való részvétel önmagában a kredit megszerzéséhez nem elegendő.

(5) A tantervben megjelölt elemi alapozó tárgyak esetében – ha a képzési terv ezt megengedi – a kötelező részvétel alól a tanegységért felelős oktató felmentést adhat, ha a hallgató az ismeretek meglétét az oktató számára megfelelő módon bizonyította. A bizonyítás módját az oktató határozza meg. A felmentés nem mentesít a többi gyakorlati követelmény teljesítése alól, és a kurzus teljesítését ekkor is az előírt értékelési formával kell értékelni. A felmentést írásban kell megadni.

A tematikák összeállításához további információk találhatók a Hallgatói Követelményrendszerben, melynek bizonyosan frissített és érvényes változata a www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf oldalon érhető el.